ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA D’AMPEL 20 de Febrer de 2019

ACTA DE L’ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA D’AMPEL.

Dimecres 20 de Febrer de 2019, a les 19:30 hores a la Masoveria de Can Tinturé, C/de l’Església, 36.

Tal com es va quedar en la reunió de Junta de govern el passat 7 de gener d’enguany, es tractaran els temes a la Assemblea General, amb la següent Ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

 1.- Ratificació de l’acta de l’Assemblea anterior

2.- Memòria de les activitats de l’any 2018

3.- Aprovar si s’escau, d’una addenda als estatuts en el seu article 10 punt 2. que digui:
“La comunicació es farà telemàticament i es procedirà, només, com diuen els estatuts als socis que no disposin d’aquest mitja.

4.- Informació i aprovació, si s’escau, dels comptes del 2018

5.- Programació d’activitats pel 2019

6.- Pressupost per a l’any 2019

7.- Renovació dels càrrecs de la Junta

8.- Precs i preguntes

ACORDS:

  1. S’aprova per unanimitat l’acta del 2018.
  2. La Presidenta dona les explicacions oportunes sobre les activitats fetes fins la data, donant resposta així als objectius del nostre grup, fent una valoració molt positiva de la satisfacció dels nostres associats en les activitats proposades en el foment de la difusió i el coneixement de la cultura de la ceràmica. Informant de la nova dinàmica d’activitats fruit de una programació d’activitats mes àgil per el fet de ser períodes trimestrals dels quals se’n fa publicitat en el web, cartells i flyers. També s’explica la contribució d’AMPEL en donar mes difusió al Museu col·laborant amb col·leccions privades, per fer exposicions temporals. Es tracta també després de la ultima jornada del “Gener Ceràmic” d’enguany, dedicada a Pujol i Bausis, col·laborar amb una beca o be altres aportacions, dins del espai La Rajoleta per fer un estudi tècnic i catalogar els catorze forns existents, això es practica comú en altres llocs on es dona aquesta possibilitat. Es va decidir en Junta que, corrien a càrrec d’AMPEL, el pagament d’entrades i guies a Museus en les sortides més comuns que fem durant l’any. Aprofitant el torn de paraula de la presidenta i no trencar el fil de la informació, es presenta part de la programació prevista en el punt 5.
  3. El secretari dona els aclariments oportuns per generar una addenda als estatuts, en el seu article 10 punt 2. que digui:
    “La comunicació es farà telemàticament i es procedirà, només, com diuen els estatuts als socis que no disposin d’aquest mitja”

Posant en practica aquesta modalitat, apart d’un estalvi econòmic notori en correu i               manipulació de documents, aportem a fomentar l’ús dels mitjans telemàtics. Queda            aprovat per unanimitat. 

  1. EL tresorer, ens explica com ha anat el any que hem tancat, després del canvi de modalitat, una vegada explicat als presents, queden aprovades per unanimitat de l’assemblea, les Comptes del exercici 2018, aprofitant la intervenció del tresorer, i d’acord amb el punt 6, es presenta el pressupost pel 2019, fent un anàlisi de les necessitats de l’associació, per el seu continuo desenvolupament de llurs activitats, en profit dels seus associats i simpatitzants. Queda aprovat el Pressupost per unanimitat.
  2. Queda explicat en el punt 3.
  3. Queda explicat en el punt 4.
  4. Després d’una llarga trajectòria de lideratge de la mateixa Junta de Govern i estan d’acord, els membres que la formen, es presenten a l’Assemblea el nous integrants de dita Junta.

Quedant formada la Junta de Govern per:

President: Sr. Josep Benedico

Secretària: Sra. Camila Gonzalez

Tresorer: Sr. Frederic Piqué

       Aquests càrrecs son acceptats per aclamació general dels assistents.

  1. En aquest apartat es fan petits aclariments referents al funcionament quotidià de la associació. També es digne de menció l’agraïment dels presents al membres sortints de la anterior Junta.

Després de lo exposat i no havent mes temes que tractar, es dona per finalitzada l’assembla a les 20.45h.

Signat:

Presidenta  sortint                                         Secretari sortint

Mercè Vidal                                                   Lluís Latorre

Al final de l’assemblea i el passi del documental dedicat al any Puig i Cadafalch, es va oferir  un “petit xeflis”

 

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *