ACTA DE LA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS/ES D’AMPEL

A Esplugues de Llobregat, el 14 de febrer de 2024 i sent les 19,00 h es celebra
degudament convocada i presidida pel Sr. Josep Benedico la Junta General Ordinària
de l’Associació d’Amics dels Museus i del Patrimoni d’Esplugues del Llobregat
desenvolupant-se la mateixa sota el següent:

ORDRE DEL DIA :

 1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta anterior.
 2. Presentació i aprovació de l’estat de comptes de l’any 2023.
 3. Quotes: aprovació, si s’escau, de la presentació de quotes de l’any 2024.
 4. Proposta de renovació de la Junta Directiva.
 5. Presentació de les properes activitats.
 6. Torn obert de paraules.

Total assistents : 32

Arazo Paquita , Benedico Josep, Borrull Ma. Lluïsa, Buyo Rosa Maria, Cabo Anna Maria,  Campreciós Rosa, Campreciós Maria Teresa, Curucelaegui Montse, De Planell Marta, Fonollera Rosa Maria, Freixa Mireia, García Eufémia, González Anna, González Camila, Jarque Pilar, Latorre LluíS, Lozano Isabel, Mas Lluís, Mir Jordi, Nonell Roser, Pérez Montserrat, Piqué Frederic, Ribó Xavier, Sanagustín Laura,  Setoain Jordi,  Setoain Víctor, Sobrado Maria Teresa, Torra Salvador, Torrano Alícia, Vendrell Mercè, Vidal Mercè, Vilardell Roser.

ACORDS :

La secretària Sra. Mº Lluïsa Borrull pren la paraula per fer la següent presentació:
“Volem començar agraint la seva assistència i donant-los les gràcies pel seu suport
tot i els temps ”irregulars” passats aquest any. La Junta tenim el mateix ànim de
sempre i les ganes de reprendre els objectius i les activitats que caracteritzen la
nostra associació. Volem que tot el funcionament sigui àgil, obert i participatiu com
correspon a una associació que pertany als seus socis i sòcies. És cert que no ens han
ajudat els mesos de pandèmia i per reblar-ho els problemes mèdics que ens han
afectat els últims mesos. És per això que avui és un dia important per a AMPEL.”
El Sr. Josep Benedico explica que a causa de la seva situació mèdica ha decidit
renunciar al seu càrrec de President d’AMPEL tot i que continuarà sent soci a l’AMPEL
col·laborant amb tot allò que faci falta.
L’Assemblea li ha agraït la feina feta en pro de l’Associació durant el període de la
seva presidència.
Es comença desglossant els punts assenyalats a la convocatòria que tots han rebut
per correu electrònic.

ORDRE DEL DIA :

 1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta anterior.
 2. Presentació i aprovació de l’estat de comptes de l’any 2023.
 3. Quotes: aprovació, si s’escau, de la presentació de quotes de l’any 2024.
 4. Proposta de renovació de la Junta Directiva.
 5. Presentació de les properes activitats.
 6. Torn obert de paraules.

Inici del debat de l’Assemblea General

1.-Aprovació, si s’escau, de l’Acta anterior.
L’anterior acta de l’Assemblea General de Socis ja va ser aprovada el 14 de desembre
de 2022 per la qual cosa no fa falta un nou acord.

2.- Presentació i aprovació de l’estat de comptes de l’any 2023.
També s’explica que l’estat de comptes a 31 de desembre de 2022 va ser aprovat en
la mateixa Assemblea esmentada.
Es deixa constància de la manca d’informació que hi ha de l’actual situació econòmica
i la de l’any 2023. El Sr Benedico indica que durant l’any 2023 no hi ha hagut cap
despesa, i tampoc s’ha fet cap sol·licitud per tramitar la subvenció anual a
l’Ajuntament; conclou que no hi hagut cap moviment de comptes.

3.- Quotes: aprovació, si s’escau, de la presentació de quotes de l’any 2024.
Atesa la manca d’activitat de l’any passat s’explica que no es cobraran les aportacions
(quotes) de l’any 2023.
Es cobraran les aportacions del 2024 mantenint-se els mateixos imports : 20 € els
socis/ sòcies jubilats i 35 € els socis/ sòcies actius.
S’acorda per unanimitat.

4.- Proposta de renovació de la junta.
Per a la proposta de renovació de la Junta hi hagut l’acceptació de les persones que
es relacionen a continuació:
Junta Directiva Estatutària
Presidència: Sr. Victor Setoain .
Vicepresidència: Sra. Roser Vilardell.
Tresoreria: Sra. Laura Sanagustin
Secretària: Sra. Maria Lluïsa Borrull.
S’explica la idea de crear grups de treball que actuaran en diferents aspectes de la
gestió i funcionament de la Junta d’AMPEL convidant als socis i sòcies que hi estiguin
interessats a poder participar-hi. S’enumeren alguns d’aquests grups de treball
previstos:
Programació d’activitats culturals i sortides: Sra. Mercè Vidal i Sra. Camila González.
Enllaç Museus d’Esplugues i Manteniment WEB: Sr. Lluís Latorre.
Grup de Recerca: Sra. Mireia Freixa i Sra. Roser Vilardell. Els grups de recerca es
crearan en funció dels temes a estudiar.
Publicacions i difusió : Sra. Laura Sanagustin i Sr. Josep Benedico.
(publicació en curs i traspàs).
S’acorda per unanimitat.

5.- Presentació de les properes activitats.
El nou President, Sr. Victor Setoain, fa un petit avenç del nou programa d’activitats
que la nova junta està valorant per aquest any 2024 tot insistint amb què encara cal
concretar i agendar. També fa referència als contactes que ha mantingut amb el Sr.
Alfons Romero, president de l’Associació Catalana de Ceràmica, per tal de poder
compartir alguna sortida entre ambdues associacions que mantenen objectius i
interessos comuns.
1.- Conferència a càrrec de la ceramista Madola amb el tema “Ceràmica Estannífera”
2.-Conferència a càrrec del Sr. Jordi Serra amb el “Ceràmica de Reflex Metàl·lic”
3.- Visita a la Masia- Museu Serra de Cornellà de Llobregat.
4.-Visita al Museu Terra de la Fundació Carulla a Barcelona.
5.-Visita gratuïta i guiada per als socis i sòcies a l’Exposició de L’any Domènech i
Montaner al museu Can Tinturé d’Esplugues de Llobregat.
6.- Continuació amb els treballs, iniciats en l’anterior junta, per la finalització i edició
del llibre sobre “La Rajoleta”.
7.- Recuperació del cicle de conferències “Gener Ceràmic”.
8.- Visita a la “col·lecció d’Esteles discoidals” a Sanaüja, La Segarra.
Al finalitzar aquesta exposició de conferències i activitats, el Sr Josep Benedico pren
la paraula per acomiadar-se de la seva etapa al front de la associació i marxa de
l’assemblea.

6.- Torn obert de paraules.
No hi ha hagut intervencions al torn obert de paraules si bé la Sa. Roser Vilardell ha
informat que la Junta programarà reunions periòdiques mensuals les quals estaran
obertes als socis i sòcies que hi vulguin participar o vulguin fer aportacions i
suggeriments. Se’ls informarà puntualment de les dates.

En no haver més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20 h.

Víctor Setoain M. Lluïsa Borrull

El President La Secretària

Drets d’esquerra a dreta: Sra Freixa, Sr. Latorre, Sr. Setoain, Sra. Vidal i Sra Vilardell

Asseguts d’esquerra a dreta: Sr.Benedico, Sra. Borrull i Sra, Sanagustin

Vista general de la sala